DESIGN

Gaia trondheim tilbyr konsulenttjenester for ulike faser i design av produkter og systemer. Gaia Trondheim har fokus på både brukerbehov, miljøvennlighet og realiserbarhet. Dette framtrer i arbeid som omfatter

Strategisk valg av miljø- og designverdier
Gaia Trondheim anvender tankekartet og tankemodellene i sine prosjekter dersom det er aktuelt og ønskelig hos oppdragsgiver. Last ned PDF

Prosjekteksempel:
Rundeskogen (2006-)
Helen &Hard arkitekter inviterte det engelske arkitektkontoret drmm og Gaia Trondheim til et samarbeid i utvikling av bærekraftige høyhus som skal bygges av Kruse Bolig as utenfor Sandnes. Gaia Trondheims rolle var fasilitering av innledende skissefaser med hensyn til valg av miljø- og designstrategier for byggene, og videre synliggjøring og detaljering av strategiene knyttet til både Sandnes kommunes egne sosiale prioriteringer og miljøsatsinger. Prosjektet er fremdeles under utvikling med sterk forankring i bærekraftige løsningsvalg i sin profil for innovative boliger.
Last ned PDF

Konseptutvikling
Konseptuviklingsfasen er styrt av valg som er tatt tidligere i forhold til målgruppe og grunnleggende verdivalg for strategier man ønsker å følge opp for å nå sine mer langsiktige mål.

Prosjekteksempel: Tingvoll opplevelses senter (2007)
Bioforsk på Tingvoll Gard inviterte til konkurranse om konseptforslag til nytt økologisk opplevelsessenter på Tingvoll. Gaia Oslo, Gaia Tjøme og Gaia Trondheim fikk det enedelige oppdraget og leverte et forslag som inkluderer redesign av gammelt låvebygg til opplevelsessenter, kretsløpshus som inspirerer til nye løsninger i hjemmet og ny driftsbygning for økologisk gårdsdrift på stedet. Gaia Trondheims leveranse inn i forprosjektet var fokusert på opplevelsene og formidlingsprinsipper som kunne benyttes i det nye senteret, gjennom døgnets tider og alle årstider.

Produkt- og system design
Designarbeidet utføres ofte i samarbeid med oppdragivers egne eksperter på aktuelle felt og andre konsulenter. Dette beriker prosjektene og gir større mulighet for helhetlige og vellykkede resultater. Det er viktig i slike prosjekter at verdivalg for strategier, konseptvalg og retning er klarlagt på forhånd eller planlegges som et forprosjekt til denne fasen.

Prosjekteksempel: Stavne Gård KF- (2007-)
Stavne Gård KF er en institusjon i Trondheim som tilbyr arbeidstillvenning i samarbeid med NAV, personlig selvutvikling og kompetanseutvikling for unge mennesker. Stavne har seks ulike verksteder med produktutvikling og produksjon av bl.a. tre-,tekstil- , og trykkeriprodukter. I tillegg har Stavne omfattende kompetanse på rivng og kildesortering på byggeplass, og salg av brukte byggkomponenter. Stavnes profil baserer seg i stor grad på miljøvennlige løsninger og gjenbruk av materialer. Gaia Trondheim er har etablert et større prosjekter med Stavne Gård utvikling av Klimablokka. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.(last ned PDF)

Utforming og detaljering
Formkonsepter og detaljering er ofte helt avgjørende for et produkts endelige sukssess i møte med markedet og slutt-brukeren. Det er i denne fasen at et produkt eller system får anledning til å finstemme sine signaler og legge til rette for et sanseinntrykk som kan representere verdivalg tatt tidligere i prossen for ny løsning. Dette er spesielt viktig før økologisk profilerte produkter.

Prosjekteksempel: Duni AB (1996-1997)
Detaljerte forslag og fysiske modller (utført av Aleksander Borgenhov) for flergangsservise for fllycatering utformet med mulighet for bruk i andre transportsektorer. Prosjektet relaterte seg til to ulike standarder for flycatering (Atlas og KSSU) og la spesielt vekt profilering av type flyselskap gjennom formuttrykk og muligheter for fargevariasjoner og logoplassering. Last ned PDF

Foto: K.S. Wigum, Bakgrunnsskisse: K.S.Wigum, for Duni AB