FORSKNING

Designforskning og tverrfaglige utviklingsprosjekter
Forskning gjennom design i møte med andre fagdisipliner åpner for nye perspektiver. Designtenking og praksis kan finne rom på nye måter i forskningen, samtidig som andre fagdisipliner får anledning til å komme nær praksis gjennom konkrete løsninger og bruk av design.

Designmetodikk for helhetlig design (dr.avh. 2004). Gaia Trondheim baserer seg på forskning og designmetodikk som kobler sammen ikke-materielle og materielle verdier for analyse, strategiplanlegging, og idéutviking. Forankret i dr.avhandling fra NTNU, videreutvikles metodikken i både forskningsprosjekter og praktiske designoppdrag. Se link til sammendrag av dr.avh.


Design for alle, og behovsorientert design
Etikk, langtidsperspektiver og livskvalitet er tema som går igjen i ulike prosjekter. Med utgangspunkt i menneskelige grunnleggende behov, utformes problemstillinger og prosjekter med mål om å skape synergier mellom økologiens prinsipper og det gode liv.

Prosjekteksempel: Måltidet i sykehjem (2007-2008)
I samarbeid med prof. Anne Guttormsen Vinsnes ved Avd. for Sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, har vi i et forprosjekt undersøkt mål-tidet som en viktig opplevelse for pasientene ved sykehjem i Norge. Vi har kartlagt systemet for matleveranse, spiserutiner og utfordringer som de ansatte ved Søbstad Sykehjem i Trondheim erfarer. Prosjektet har ledet fram til fire konkrete områder for nyutvikling av produkter og systemer. (Last ned PDF)


Framtidsscenario
I arbeidet med bærekraftig utvikling er framtidsscenario en viktig og mye brukt metode for å skape en horisont å forholde seg til i utviklingen av løsninger idag. Ved å utvikle et framtidsscenario kan både utfordringer og muligheter påpekes lettere når man står ovenfor valg og prioriteringer og strategier for dagens utvikling. Arbeid med framtidsscenario er spesielt spennende og bevisstgjørende for de som selv deltar i prosessen! Arbeid med framtidsscenario for en bedrift eller institusjon bør derfor involvere flest mulig medarbeidere for å få størst mulig utbytte av innsats og resultat.

Prosjekteksempel: 10 for norske drikkevaresystemer (1999-2003)
Som en del av forskningsprogrammet P2005 ved NTNU, i samarbeid, Stiftelsen Østfoldforskning v. prosjektleder OleJørgen Hanssen og en rekke bedrifter, ble begrepet Faktor 10 grunndig behandlet i relasjon til norske drikkevaresystemer. Hvordan bør vårt drikkemønster her i Norge være i 2020 for å kunne kalles bærekraftig?
Last ned PDF
For vitenskapelig publisert artikkel se:
http://www.springerlink.com/content/n0203m23vg7u5045/

Foto: K.S.Wigum, Bakgrunnsskisse: K.S.Wigum, fra Faktor 10 scenario